Feroba 2 Magnet Series 


 

C Series 드라이브 유닛은 세라믹 마그네트가 장착된 실용적이며 보편적인 모델입니다.
대표적인 모델로는 PM6C가 있습니다. 세라믹소재를 사용한 마그네트는 알리코 마그네트를 대신해 만족스럽게 사용할 수 있어 많은 드라이버 유닛 생산회사들이 채용하고 있습니다.

이 C Series 모델들은 Lowther사의 다른 시리즈 모델과 마찬가지로 로우더 특유의 음색과 특성을 갖고 있으며, DX나 A Series 모델들과 비교해도 손색이 없습니다.


 

 

 

 

 

 

 

 

c45

c55

pm6c

pm7c

pm2c

 

 

 

 

 

 

Overall Diameter 17.4 cm 17.4 cm 23.2 cm 23.2 cm 23.2 cm
Overall Depth 5.6 cm 5.8 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.8 cm
PCD Mounting Centres 15.6 cm 15.6 cm 20.8 cm 20.8 cm 20.8 cm
Baffle Hole cut-out 14 cm 14 cm 19 cm 19 cm 19 cm
Voice coil diameter 3.9 cm 3.9 cm 3.9 cm 3.9 cm 3.9 cm
Voice coil impedance (nominal) 8 or 15 ohm 8 or 15 ohm 8 or 15 ohm 8 or 15 ohm 8 or 15 ohm
Air gap width 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Magnet type Feroba 2 Feroba 2 Feroba 2 Feroba 2 Feroba 2
Flux density (I Tesla=10,000 Gauss) 1.75 Tesla 1.98 Tesla 1.75 Tesla 1.98 Tesla 1.95 Tesla
Magnet Ring Diameter 120 mm 134 mm 120 mm 134 mm 152 mm
Diaphragm Twin Paper Twin Paper Twin Paper Twin Paper Twin Paper
Frequency response 80 Hz-20kHz 80 Hz-20kHz 30 Hz-20kHz 30 Hz-20kHz 30 Hz-22kHz
Sensitivity at 1m/1kHz/1 watt 93 db 94 db 95 db 96 db 97 db
Maximum voice coil travel ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm
Resonant Frequency - Fs 60 Hz 60 Hz 36 Hz 36 Hz 36 Hz
Electrical Q - Qes 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291
Mechanical Q - Qms 2.074 2.074 4.128 4.128 4.128
Total Q - Qts 0.255 0.255 0.272 0.272 0.272
Compliance Volume - Vas 45.44 litres 45.44 litres 62.25 litres 62.25 litres 62.25 litres
Emissive Piston Area - Sd 0.01055 Sq metres 0.01055 Sq metres 0.0210 Sq metres 0.0210 Sq metres 0.0210 Sq metres
Voice Coil DC Resistance - Re 7.1 or 13 ohm DC 7.1 or 13 ohm DC 7.1 or 13 ohm DC 7.1 or 13 ohm DC 7.1 or 13 ohm DC
Reference Efficiency - No 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Shipping weight 2.75 kg 3.0 kg 3.0 kg 3.5 kg 4.0 kg